Khmer First Close
  • Khmer first ដើម្បីបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ខ្មែរ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៤

ដោយ៖ ទេព មយូរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានជាតិ 1401
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៤ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៤

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានអញ្ជើញជាអធិ បតីប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ដល់ឆ្នាំ២០២៧ ដែលពិធីនេះធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ។

កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសា ធារណៈ គឺជាកិច្ចដំណើរការនៃការកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិទាំងមូល ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលផ្អែកលើធាតុចូល និងមជ្ឍការឆ្ពោះទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែ លផ្អែកលើសមិទ្ធកម្មឬលទ្ធផល និងវិមជ្ឈ ការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់ថាសម្រេចឱ្យបាននៅឆ្នាំ២០២៥។ កម្មវិធីនេះ ផ្តោតសារៈសំខាន់លើការពង្រឹងនិងលើកកម្ព ស់ប្រសិទ្ធភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធភាពនៃការ គ្រប់គ្រងចំណូល និងចំណាយនៃថវិកា ជាតិរួមទាំងការស្វែងរកថវិកាការវិភាជថវិកានិងការប្រើប្រាស់ថវិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ការគាំទ្រដំណើរ ការអនុវត្តគោលនយោបាយតាមវិស័យ និងគោលបំណងគោលនយោបាយ/ យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តចតុ កោណនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។

ក្នុងន័យនេះការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាគឺជាស្នូលនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់ គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលជាលក្ខណ្ឌចាំបាច់និងមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ថែរក្សាស្ថេរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចធានាភា ពធននៃសេដ្ឋកិច្ចនិងជាឃ្នាស់នៃសេដ្ឋ កិច្ចតាមគោលដៅសមិទ្ធកម្មដែលត្រូវបានកំណត់ដោយុទ្ធសាស្រ្តចតុ កោណដំណាក់កាលទី៣របស់រាជរដ្ឋាភិ បាល។

កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះ រាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ជា៤ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

ដំណាក់កាលទី១៖ “ភាពជឿទុកចិត្តនៃថវិកា”ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៤-២០០៨ សំ ដៅពង្រឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលនិងការប្រមូលចំណូលការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់និងគណនីទោលរតនាគារ។ ជាលទ្ធផលបានបញ្ចប់នូវស្ថានភាពកង្វះសាច់ ប្រាក់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃ មកជាអតិរេកសាច់ប្រាក់ តាមរយៈការលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវបំណុលកកស្ទះនៅរតនាគារជាតិដែលជាហេតុធ្វើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះ ស្រាយបាននូវការបើកប្រាក់បៀវត្សទៀ ងទាត់និងទាន់ពេលវេលាជូនមន្ត្រីរាជ ការ។ ការបង្កើតគណនេយ្យទោលនៅរតនាគារជាតិដែលជាការប្រមូលផ្តុំគណ នីទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានក្លា យជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់បោះជំ ហានទៅរកដំណាក់កាលទី២។

ដំណាក់កាលទី២៖ “គណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ” ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩-២០១៥ សំដៅកែលម្អជាបឋមផែ្នកត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាមានគណនេយ្យភាពព្រមទាំងបានកែលម្អជាច្រើនលើនីតិវិធីអនុវត្តថវិកាតាមរយៈការដាក់ឱ្យអនុវត្តចំណាត់ថ្នាក់ថវិកាថ្មី ប្លង់គណនីថ្មី អង្គភាពថវិកានិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរ ញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ។

ដំណាក់កាលទី៣៖ “ការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ”ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦-២០២០ ក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូជាបណ្តើរៗនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលផ្អែកលើធាតុចូល និងមជ្ឈការឆ្ពោះទៅជាប្រព័ន្ធដែលផ្តោតលើលទ្ធផលឬសមិទ្ធ កម្មនិងវិមជ្ឈការតាមរយៈការពង្រឹង និងពង្រីកការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិ កាការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី និង ការអនុវត្តអង្គភាពថវិកា។ ដំណាក់កាលទី៣នេះត្រូវបានពន្យាពេល២ឆ្នាំ (២០២១-២០២២) ដើម្បីបញ្ចប់ការងារសេសស ល់ពីដំណាក់កាលទី១ ទី២ និងទី៣។ ដំណាក់កាលអន្តរកាលឆ្ពោះទៅដំណា ក់កាលទី៤ ត្រូវបានឱ្យឈ្មោះថាដំណា ក់កាលទី៣បូក២ ដែលមានគោលដៅសំខាន់ឆ្ពោះទៅកសាងនូវលក្ខណ្ឌចាំបា ច់ទាំងឡាយដើម្បីឈានទៅដាក់ឱ្យអនុ វត្តប្រព័ន្ធថវិកាព័ត៌មានសមិទ្ធិកម្មដែលជាគន្លឹះក្នុងការកសាង “វប្បធម៌សមិទ្ធ កម្ម”ក្នុងក្របខណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលទាំង មូល។

ដំណាក់កាលទី៤៖ “គណនេយ្យភាពស មិទ្ធកម្ម”គ្រោងអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ២០២៣ ដល់ឆ្នាំ២០២៧ក្នុងគោលបំណងសម្រេ ចឱ្យបានជាមូលដ្ឋាននូវគណនេយ្យភា ពសមិទ្ធកម្មដែលជាលទ្ធផលចុងក្រោ យនៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរ ញ្ញវត្ថុសាធារណៈទាំងមូល៕

អត្ថបទទាក់ទង